Header image

baner
line decor
  
line decor

Rok założenia szkoły: 2005
Uprawnienia Szkół Publicznych wydane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
znak: SA.I.014/473/2004/MK

Dyrektor: mgr Katarzyna Skórka

 1. W ramach jednej klasy uczniowie pracują w oddziałach (grupach) przedmiotów rozszerzonych.
  MOŻLIWE SĄ ROZSZERZENIA Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:
  historia, j.polski, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka, biologia, chemia, j.niemiecki, informatyka
 2. WSZYSCY UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
  (w grupach wg poziomu zaawansowania - kursy kontynuacyjne).
 3. Języki obce:
  • Pierwszy język obowiązkowy w wymiarze tygodniowym (4 - 5 godzin):
   • angielski
  • Drugi język obowiązkowy do wyboru w wymiarze tygodniowym (2 - 3 godzin):
   • niemiecki - kurs kontynuacyjny;
   • francuski - kurs kontynuacyjny;
   • rosyjski - kurs od podstaw;
  • Język nadobowiązkowy w wymiarze tygodniowym 2h:
   • łaciński - kurs od podstaw
 4. Specyfika:
  • szkoła kameralna (klasy do 18 osób);
  • zajęcia dydaktyczne przedpołudniowe;
  • możliwość wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym ( co najmniej dwa);
  • możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań (w zależności od potrzeb i zainteresowań młodzieży);
  • organizowane wycieczki krajowe i zagraniczne;
 5. Czesne płatne przez 12 miesięcy
  • Możliwe są ulgi finansowe dla finalistów i laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Zasady rekrutacji do kl. pierwszej RLO
na rok szkolny 2010/2011

 1. Regionalne Liceum Ogólnokształcące im Władysława hr. Zamoyskiego nie uczestniczy w elektronicznej rektrutacji, toteż uczniowie starający się o przyjęcie do szkoły powinni wypełnić formularz (dostępny w sekretariacie szkoły) i donieść odpowiednie dokumenty.
 2. Zgodnie z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego:
  200 pkt - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, w tym:
  • 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny
  • 80 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  • celujący - 20 pkt
  • bardzo dobry - 18 pkt
  • dobry - 15 pkt
  • dostateczny - 10 pkt
  • dopuszczający - 2 pkt
 4. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa
 5. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym:
  • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt
  • za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:
   1. finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt
   2. finalista konkursu wojewódzkiego - 10 pkt
  • za osiagnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt.
 6. Kryterium dodatkowym jest co najmniej dobra ocena z zachowania
 7. Zgodnie z zapisem zamieszczonym w STATUCIE Regionalnego Liceum Ogólnokształcącego o przyjęciu do ucznia do szkoły decyduje dyrektor

 


 

   
 line decor
design raflukaszczyk@poczta.fm